Polityka prywatności

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania przez Firmę Handlowo-Usługową "Lemon" Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach.

Poniżej prezentujemy Politykę Prywatności FHU "Lemon":

  1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa "Lemon" - Andrzej Rudnik z siedzibą w Szczecinku przy ul. Słowiańskiej 41, 78-400 Szczecinek (dalej: Administrator).

  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

  3. Dane osobowe, poza celami szczegółowymi wskazanymi poniżej, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

  5. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy kupna/sprzedaży i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy handlowej.

  6. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów, w szczególności podmioty obsługujące płatności, zapewniające usługi dodatkowe, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, serwisowe oraz dostawcy usług IT.

  8. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Pani/Pana lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  10. Wyżej wymienione uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Pani/Pan może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: lemon.szczecinek@wp.pl lub biuro@lemon.kolobrzeg@wp.pl